Vroegsignalering, preventie en interventie

Ieder kind kent zijn eigen ontwikkeling. Als er sprake is van een afwijkende ontwikkeling hoeft dat dus niet meteen een probleem te zijn. Maar het kan – helaas – wel. In dat geval is vroegsignalering van groot belang.

Uit onderzoek blijkt dat het zo vroeg mogelijk onderkennen van ontwikkelingsachterstanden een positief effect heeft op het verloop van stoornissen. Door tijdig in te zien dat een kind een verhoogd risico heeft op bijvoorbeeld ADHD, ASS of TOS, kan met met behulp van vroeginterventies erger worden voorkomen.

Om die reden komen er steeds meer methoden om afwijkende ontwikkelingen goed in te schatten en eventuele stoornissen en problemen vroegtijdig te signaleren. En omdat interventie juist op jonge leeftijd effectief blijkt, kan met passende hulp optimaal worden aangesloten bij de ontwikkelingsbehoeften van het kind.

Tijdens het congres gaan deskundige sprekers in op vroegsignalering, preventie en vroeginterventie van ADHD, autisme, gedragsproblemen, TOS en problemen met prikkelverwerking.

Programma

Inleiding Vroegsignalering, preventie en interventie

Dorine Slaats

Vroegsignalering en preventie bij kinderen met ADHD

Nanda Lambregts-Rommelse

Vroegsignalering en preventie bij ADHD

Kinderen met een verhoogde kans op het ontwikkelen van ADHD, zijn in de baby- en peutertijd gemiddeld genomen al actiever en exploratiever. Vaker dan andere kinderen laten ze ook bozig en koppig gedrag zien en hebben ze moeite met inslapen. De verzorging en opvoeding van deze energieke dreumessen vergt energie en geduld.

Wanneer ouders ADHD of andere psychische problemen hebben, ontstaan er vaker problematische ouder-kind interacties. Hierbij versterken ouder en kind elkaar onbedoeld in impulsieve, boze reacties. Dit vergroot de kans op verdere ontwikkelingsproblemen, waaronder ADHD, bij het kind.

Emotieregulatieproblemen bij peuters van ouders met ADHD zijn daardoor waarschijnlijk een geschikt aangrijpingspunt voor preventieve interventies. In haar presentatie gaat Nanda Lambregts-Rommelse in op Ouder-Kind Psychomotorische Therapie (OK-PMT) is een nieuwe preventieve 1e-lijn interventie gericht op het jonge kind (2-3 jaar). OK-PMT beoogt de emotieregulatie van kind en ouder te versterken om zo de escalatie richting ernstigere disfunctionele ouder-kind interacties en intergenerationele overdracht van psychische problematiek te voorkomen.

Vroegsignalering en interventie bij kinderen met autisme

Claudine Dietz

Vroegsignalering en interventie bij autisme

Geen enkele levensfase kent een zo grote groei en ontwikkeling van de hersenen als de baby- en peutertijd. Het jonge kind ontwikkelt zich in razend tempo op diverse gebieden en in nauwe relatie met zijn of haar verzorgers.

Wanneer de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt, kan stagnatie optreden bijvoorbeeld op het gebied van spel, contact of communicatie. Binnen het gezin kan stress enorm toenemen omdat het kind ‘moeilijk te lezen’ is in zijn of haar ontwikkelingsbehoeften. Het kind laat zich bijvoorbeeld niet troosten, reageert aversief op aanraking of geeft geen reactie op taal.

In haar presentatie bespreekt Claudine Dietz eerste mogelijke kenmerken van autisme besproken. Aan de hand van casuïstiek wordt geïllustreerd wat vroeg interventie kan opleveren voor de ontwikkeling van het jonge kind en het versterken van de ouder-kind relatie.

Vroege interventie bij gedragsproblemen

Patty Leijten

Vroege interventie bij gedragsproblemen

Voor vroege interventie bij gedragsproblemen van jonge kinderen wordt ouderbegeleiding geadviseerd. Welke elementen moet deze begeleiding bevatten om gedragsproblemen effectief terug te dringen? En kunnen we deze begeleiding online bieden, of is begeleiding thuis of in de kliniek effectiever?

In haar presentatie bespreekt Patty Leijten de laatste wetenschappelijke inzichten op dit gebied en nodigt u uit om mee te denken over hoe ouderbegeleiding bij vroege gedragsproblemen verbeterd kan worden. Daarbij zal er ook gekeken worden wat deze inzichten betekenen voor het onderwijs en leerkrachtbegeleiding.

Prikkelverwerking, prematuriteit en de rol van ouderlijke stress

Tinka Bröring-Starre

Prikkelverwerking en prematuriteit
Wanneer een baby veel te vroeg geboren wordt, heeft dat een enorme impact. De baby verblijft langdurig in een couveuse en kan tal van complicaties ontwikkelen met gevolgen voor de fysieke en cognitieve ontwikkeling, de prikkelverwerking en het gedrag. Ook voor ouders is een vroeggeboorte ingrijpend. Zij ervaren gedurende de opname vaak acute stress en na ontslag is er een grote groep ouders die posttraumatische stressklachten en angst en somberheid ontwikkelt.
 
Ouderlijke stress gaat vaak ten koste van de emotionele beschikbaarheid en sensitiviteit voor het kind. Bijzonderheden in de prikkelverwerking kunnen zowel in de babytijd als in latere ontwikkelingsfasen tot problemen leiden. Vroegsignalering van ouderlijke stress enerzijds en gevolgen voor het kind anderzijds leveren handvatten op om ouders en kind (samen) te ondersteunen.  In haar presentatie vertelt Tinka Bröring-Starre over de impact van vroeggeboorte op prikkelverwerking en ouderlijke stress middels casuïstiek en praktische voorbeelden.

Vroegsignalering en interventie bij TOS

Bernadette Sanders

Vroegsignalering en interventie bij TOS

Het is van belang dat het kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vroegtijdig wordt gesignaleerd zodat er tijdig de juiste interventies ingezet kunnen worden. Deze signalering ligt met name bij consultatiebureaus en peuterspeelzalen. Wanneer het kind niet of niet tijdig wordt gesignaleerd zijn er grote zorgen bij de overstap naar het reguliere basisonderwijs. Belangrijk hierbij is dat men op de hoogte is van de mijlpalen in de taalontwikkeling van het kind en ook dat men weet wat de ‘rode vlaggen’ zijn en wat men moet doen bij een ‘niet pluis’ gevoel.

In haar presentatie gaat Bernadette Sanders in op vroegsignalering van TOS. Wanneer is er bij deze signalering sprake van een taalontwikkelingsstoornis en wanneer van een taalontwikkelingsachterstand? De taalontwikkeling van het jonge kind verloopt impliciet, maar bij het kind met TOS expliciet. Wat betekent dit voor de professional? Ook staat Bernadette stil de nieuwe  screeningslijst de ELS voor kinderen van 0-6 jaar. Met deze lijst kan men de taalontwikkeling van het jonge kind al vanaf 2,5 jaar monitoren.

visibility Klik op een presentatie voor de samenvatting.

Online deelname

De presentaties van dit congres worden online aangeboden. 

Na inschrijving ontvangt u – op werkdagen – binnen 24 uur een email met de inloggegevens.

U kunt de presentaties daarna zes weken lang, op een zelfgekozen moment en in uw eigen tempo bekijken.

U hoeft dus niet het gehele congres in een dag te volgen.

Sprekers

prof.dr. Dorine Slaats

Dorine Slaats is klinisch neuropsycholoog en hoogleraar Klinische kinderneuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Daarnaast is directeur behandelzaken van Denkkracht en senior onderzoeker bij Karakter, Kinder- en jeugdpsychiatrie.

prof.dr. Nanda Lambregts-Rommelse

Nanda Lambregts-Rommelse is klinisch neuropsycholoog en bijzonder hoogleraar Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen aan het Radboud UMC. Ze is verbonden aan de afdeling Psychiatrie van het Radboud UMC en Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie.

dr. Claudine Dietz

Claudine Dietz is werkzaam als klinisch psycholoog/IMH-specialist-DAIMH bij de OuderKindLijn in Amsterdam. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar vroege signalering van autisme en heeft met collega’s vanuit het Landelijk Netwerk Autisme Jonge Kind de vroeg interventie BEER ontwikkeld.

dr. Patty Leijten

Patty Leijten werkt als Universitair Hoofddocent aan het Research Instituut of Child Development and Education van de Universiteit van Amsterdam. Zij onderzoekt de rol van ouder-kind interacties in de ontwikkeling en vermindering van gedragsproblemen bij jonge kinderen.

dr. Tinka Bröring-Starre

Tinka Bröring-Starre is gz-psycholoog in opleiding tot Specialist (klinisch psycholoog Kind en Jeugd) en verbonden aan de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Psychosociale Zorg en de Neonatale IC van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC.

drs. Bernadette Sanders

Bernadette Sanders is orthopedagoog en gespecialiseerd in leerstoornissen zoals TOS en dyslexie en de daaruit volgende gedragsproblemen en problemen met de sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanuit haar eigen bedrijf Smartonderwijs verzorgt zij lezingen en trainingen over TOS.

Accreditatie

Doelgroep

Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsbegeleidingsdiensten en iedereen die te maken heeft met jonge kinderen.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP) en orthopedagogen (NVO). Jeugdprofessionals kunnen vanwege de accreditatie bij NVO/NIP hun deelname ook opvoeren bij de SKJ.

Accreditatie

NIP K&J en NVO OG hebben het congres als volgt geaccrediteerd:

  • herregistratie: 5,5 punten
  • opleiding – diagnostiek: 1 punt
  • opleiding – behandeling: 3,5 punten
  • opleiding – overig taken: 1 punt

 

Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.

Voorwaarden

Voor sommige registers geldt als een van de voorwaarden voor accreditatie van een online-scholing een kennistoets na afloop. Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij deze registers kunt u daarom na het bekijken van de presentaties een online-toets maken.

Met het met goed gevolg afronden van de toets kunt u een deelnamebewijs ontvangen en wordt uw deelname – indien van toepassing – opgevoerd bij de registers waar accreditatie is aangevraagd.

Daarvoor hebben we ook uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw deelname helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.

Deelname

Online deelname

U kunt de onlinepresentaties op een zelfgekozen moment en in uw eigen tempo bekijken. U hoeft dus niet het gehele congres in een dag te volgen. De presentaties zijn na ontvangst van de inloggegevens zes weken lang beschikbaar.

Na inschrijving ontvangt u – op werkdagen – binnen 24 uur een email met inloggegevens. U ontvangt daarbij ook een link om de handouts van de presentaties te downloaden.

Deelname aan het congres kost € 275,-.

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.

20% korting

Bij inschrijving ontvangt u een kortingscode waarmee u JASPER, een vroeginterventie voor kinderen met autisme, met 20% korting kunt bestellen.

Verzending is gratis.
 

U kunt het boek – of een ander boek – met 20% korting bij Hogrefe zelf bestellen. Meer informatie over hoe u kunt bestellen, ontvangt u bij inschrijving. 

Klik op het omslag voor meer informatie over het boek.

Annuleren

Annuleren is mogelijk tot en met 18 mei 2023. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Er worden dan alleen € 45,- administratiekosten in rekening gebracht. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten.

Vanaf 18 mei 2023 kunt u niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie wordt gemeld.

Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.