Emotieregulatie bij kinderen en jongeren

Boosheid, woedeaanvallen, angst, frustratie, verdriet en somberheid: veel kinderen en jongeren hebben problemen met emotieregulatie. Zeker kinderen met autisme, depressie, angst, trauma, gedragsproblemen of LVB hebben vaak moeite om hun emoties te reguleren.

Emotieregulatieproblemen kunnen zich zowel externaliserend voordoen in de vorm van boosheid en antisociaal gedrag, als internaliserend in de vorm van angst, verdriet of depressie. In beide gevallen kunnen kinderen, adolescenten en hun omgeving er bijzonder veel last van hebben.

Tijdens het online-congres schetsen vooraanstaande deskundigen de laatste stand zaken wat betreft theorie, onderzoek en praktijk. Wat weten we op dit moment? Welke rol speelt emotieregulatie bij verschillende stoornissen en problemen? Wat leert neuroimaging ons? Welke rol speelt cognitieve flexibiliteit, empathie en sociale probleemoplossing in emotieregulatie? Maar vooral ook, wat kunnen we voor kinderen en jongeren met problemen op dit gebied doen?

Programma

Emotieregulatie bij gedragsproblemen

prof.dr. Walter Matthys

Emotieregulatie bij gedragsproblemen
Boosheid kan bij kinderen en jongeren met gedragsproblemen dusdanig oplopen dat zij niet meer in staat zijn om de sociale problemen van alledag op een gepaste manier op te lossen. CGT heeft tot doel deze kinderen en jongeren te leren beter om te gaan met hun boosheid en vaardiger te worden in sociale probleemoplossing. Neurobiologisch en sociaal-cognitief onderzoek laat zien dat deze kinderen en jongeren moeite hebben om boosheid te herkennen. CGT dient hieraan meer aandacht te besteden aangezien de hulp bij het beter omgaan met oplopende boosheid begint bij het herkennen van boosheid bij zichzelf. Neurobiologisch en sociaal-cognitief onderzoek laat ook zien dat kinderen en jongeren met gedragsproblemen moeite hebben met het bedenken van sociaal passende oplossingen en het kiezen van de meest verstandige oplossing. Ouders moeten meer bij de CGT van hun kind betrokken worden. Zij moeten leren om bij hun kind de leerprocessen te laten plaatsvinden die betrekking hebben op boosheid en sociale probleemoplossing in het leven van alledag. Ook leraren kunnen deze leerprocessen op gang brengen en houden.

Emotieregulatie bij autisme

dr. Kirstin Greaves-Lord

Emotieregulatie bij autisme
Hoe verloopt emotieregulatie bij jongeren met ASS? Welke problemen kunnen hierbij spelen? Wat zijn de gevolgen? En vooral: hoe kunnen we hier zo helpend mogelijk mee omgaan? Deze vragen staan centraal in de presentatie van Kirstin Greaves Lord. De praktijk leert dat verstoringen in de emotieregulatie geregeld voorkomen bij jongeren met autisme. Deze verstoringen hebben een grote invloed op het functioneren binnen school, baantjes en sociale relaties. Woede-uitbarstingen en emotionele ‘meltdowns’ kunnen bovendien voor de omgeving een grote opgave zijn om mee om te gaan. In haar presentatie gaat Kirstin Greaves Lord in op zowel recente wetenschappelijke bevindingen als toepassingen in de praktijk. Resultaten van het onderzoek Grip op Gedrag vanuit de Academische werkplaats Autisme (AWA) geven een theoretische achtergrond en praktijkvoorbeelden. Methodieken onderzocht binnen het AWA project Omgaan met het eigen Autisme geven aangrijpingspunten voor interventies. Om het gedrag te normaliseren en stigma en beeldvorming te veranderen, kunnen deelnemers vanuit theorie en praktijkvoorbeelden ook de eigen beleving van emotieregulatie (en de onderliggende mechanismen!) verkennen.

Emotieregulatie bij trauma en angst

dr. Sandy Overgaauw

Emotieregulatie bij trauma en angst
Wanneer kinderen of jongeren schokkende traumatische ervaringen meemaken dan kunnen zij een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelen. PTSS-klachten hebben vaak niet alleen invloed op het algemeen welzijn, maar ook op emotieregulatie en de sociale verbinding met anderen. In haar presentatie gaat Sandy Overgaauw in op de rol die empathie (het delen en begrijpen van andermans emoties) en cognitieve flexibiliteit (bijvoorbeeld gedrag aanpassen bij veranderende situaties) spelen bij de ontwikkeling van PTSS. Daarnaast zal zij bespreken wat er in de hersenen gebeurt wanneer jongeren angst ervaren voor het maken van fouten met negatieve gevolgen voor anderen en hoe opgroeien in stressvolle situaties (zoals een oorlogsgebied) hier invloed op kan hebben. Tot slot zal ze in het kader van interventies gericht op emotieregulatie een toekomstig project bespreken, waarin zal worden onderzocht of een empathietraining door een online avatar bijdraagt aan verbeteringen in emotieregulatie en schoolprestaties.

Emotieregulatie bij depressie

dr. Yvonne Stikkelbroek

Emotieregulatie bij depressie
Depressie is een van de meest voorkomende psychische stoornissen onder adolescenten (13-17 jaar oud). Met name bij meisjes is een toename te zien aan het begin van de pubertijd. Een depressie heeft grote gevolgen. Depressieve jongeren hebben gemiddeld minder sociale contacten, presteren slechter op school of zijn vaker werkloos. Ook lopen zij meer risico op een volgende depressieve episode, andere psychische problemen tot in de volwassenheid en suïcide.
In haar presentatie laat Yvonne Stikkelbroek zien hoe emotieregulatieproblemen samenhangen met depressie. Uit onderzoek blijkt dat vooral het frequent gebruiken van maladaptieve emotieregulatie in combinatie met weinig tot geen gebruik van adaptieve emotieregulatie, tot meer depressieve symptomen leidt. Aan de hand van recent onderzoek en een casus laat Yvonne Stikkelbroek zien hoe emotieregulatiestrategieën kunnen worden vastgesteld en hoe deze kunnen worden versterkt en ingezet in de behandeling van depressie bij jongeren.

Emotieregulatie bij LVB

dr. Mariët van der Molen

Emotieregulatie bij LVB
Emotieregulatie gaat onder andere om het herkennen en begrijpen van je eigen emoties, maar ook om het reguleren van die emoties. Voor kinderen en jongeren (en volwassenen) kan dat soms een flinke uitdaging zijn. Als je een licht verstandelijke beperking (LVB) hebt, is het nog moeilijker. Onder andere kenmerken zoals moeite met onderscheid maken in emoties en moeite met reflecteren, zitten een adequate emotieregulatie in de weg. Maar structureel overvraagd worden, iets wat nogal eens voorkomt bij deze kinderen en jongeren, doet bijvoorbeeld ook nog eens een extra beroep op het kunnen reguleren van eigen emoties. In deze lezing gaat Mariët van der Molen in op het begrip emotieregulatie en bespreekt zij kind- en omgevingskenmerken van kinderen en jongeren met een LVB die samenhangen met hun emotieregulatie. Ten slotte bespreekt zij mogelijkheden voor het stimuleren van de emotieregulatie bij deze doelgroep.

visibility Klik op een presentatie voor de samenvatting.

Online-congres

De presentaties van dit congres worden online aangeboden.

Na inschrijving ontvangt u binnen 24 uur een email met inloggegevens.

U kunt de presentaties daarna zes weken lang, op een zelfgekozen moment en in uw eigen tempo bekijken.

U hoeft dus niet het gehele congres in een dag te volgen.

Sprekers

prof.dr. Walter Matthys

Walter Matthys is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als leeropdracht Agressie bij kinderen. Hij heeft onderzoek gedaan naar psychologische en neurobiologische oorzaken van gedragsproblemen en naar methoden om gedragsproblemen te beïnvloeden. Als kinder- en jeugdpsychiater was hij werkzaam bij het UMC Utrecht.

dr. Kirstin Greaves-Lord

Kirstin Greaves-Lord is hoofd van het gezamenlijke Research, Development & Education Programma Autisme van Jonx Autisme & Yulius Autisme en de afdeling Kinder- & jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC–Sophia.

dr. Sandy Overgaauw

Sandy Overgaauw is orthopedagoog en als postdoc verbonden aan de sectie klinische psychologie van de Universiteit Leiden. Haar promotieonderzoek ging over individuele verschillen in empathie en de relatie met (pro)sociaal gedrag bij adolescenten.

dr. Yvonne Stikkelbroek

Yvonne Stikkelbroek is als klinisch psycholoog/senior onderzoeker werkzaam bij het Depressie Expertise Centrum Jeugd van GGZ Oost Brabant. Tevens is zij als docent en onderzoeker verbonden aan het departement Child Adolescent Studies van de Universiteit Utrecht.

dr. Mariët van der Molen

Mariët van der Molen is ontwikkelingspsycholoog. Ze is gepromoveerd op het werkgeheugen en de trainingsmogelijkheden daarvan bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Na jaren in de praktijk en op universiteiten gewerkt te hebben, werkt zij nu vanuit haar eigen onderzoek, onderwijs en adviesbureau.

Accreditatie

Doelgroep

Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsbegeleidingsdiensten en iedereen die te maken heeft met kinderen en jongeren die problemen met emotieregulatie hebben.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO) en klinisch (neuro)psychologen (FGzPt). Jeugdprofessionals kunnen vanwege de accreditatie bij NVO/NIP hun deelname ook opvoeren bij de SKJ. (Klik op een vereniging om het toegekende aantal punten te zien.)

Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.

Accreditatie
  • De FGZPt heeft het congres met 5 punten geaccrediteerd voor klinisch (neuro)psychologen.
  • NIP K&J en NVO OG hebben het congres als volgt geaccrediteerd:
    > herregistratie: 7 punten
    > opleiding – diagnostiek: 0,5 punten
    > opleiding – behandeling: 1,5 punten
    > opleiding – overig taken: 0,5 punten

Voorwaarden

Voor sommige registers geldt als een van de voorwaarden voor accreditatie van een online-scholing een kennistoets na afloop. Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij deze registers kunt u daarom na het bekijken van de presentaties een online-toets maken. Met het met goed gevolg afronden van de toets kunt u een deelnamebewijs ontvangen en wordt uw deelname – indien van toepassing – opgevoerd bij de registers waar accreditatie is aangevraagd.

Daarvoor hebben we ook uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw deelname helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.

Deelname

Online-deelname

U kunt de onlinepresentaties op een zelfgekozen moment, afzonderlijk en in uw eigen tempo bekijken. U hoeft dus niet het gehele congres in een dag te volgen. De presentaties zijn na ontvangst van de inloggegevens zes weken lang beschikbaar.

Na inschrijving ontvangt u binnen 24 uur een email met inloggegevens. U ontvangt daarbij ook een link om de handouts van de presentaties downloaden.

Deelname aan het congres kost € 275,-.

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.

Annuleren

Door u aan te melden, gaat u een betalingsverplichting aan. Annuleren is mogelijk totdat de inloggegevens zijn verstuurd. U annuleert door een email te sturen aan info@11congressen.nl. Als de inloggegevens zijn verzonden, is annuleren niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd.

Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.

Menu